Čo je ECVET?


Základné princípy systému ECVET


V roku 2009 bolo prijaté Doporučenie Európskeho parlamentu a Rady EU ohľadom vytvorenia jednotného európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET).

ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) je jedným z európskych nástrojov podporujúcich celoživotné učenie sa, mobilitu žiakov (a učiteľov) v rámci Európy a flexibilitu vzdelávacích ciest, ktoré vedú k získaniu hodnotnej kvalifikácie.

ECVET je založený na praktických výsledkoch, a to:
  • na výsledkoch učenia, v ktorých sa uvádzajú znalosti, zručnosti a kompetencie
  • na jednotkách výsledkov učenia, ktoré popisujú očakávané výsledky učenia, ktoré môžu byť validované aj v širokej miere uznávané
  • na bodoch ECVET, ktoré hodnotia získanú kvalifikáciu v číselnej podobe
  • na kreditoch ECVET, ktoré sa udeľujú za ohodnotené a zdokumentované výsledky žiakov
a samozrejme
  • na vzájomnej dôvere a partnerstve zúčastnených inštitúcií.
V počiatočnom odbornom vzdelávaní (SOŠ a SOU) je ECVET považovaný predovšetkým za nástroj
pre mobilitu žiakov, vďaka ktorému môžu participanti získať nové a originálne pracovné skúsenosti. Týmto ECVET prispieva k zvyšovaniu kvality vzdelávacieho procesu a zvýšeniu motivácie žiakov k neustálemu zdokonaľovaniu sa v odbore.

Mobility


Mobilita je možnosť absolvovať časť štúdia na inej škole, ale napríklad aj v inom reálnom pracovnom prostredí.
 
Mobilitné aktivity pritom nenahrádzajú základné odborné vzdelávanie (ŠVP), práve naopak – podporujú ho a dopĺňajú, pričom predstavujú akúsi nadstavbu v príprave na dané povolanie, ktorú je však možné doložiť a uznať na európskej úrovni.

Rozlišujeme domáce mobility a zahraničné mobility.

Domáce mobility môžu byť medzi "domácou" školou a inou "domácou" strednou školou (príp. vysokou školou). Pri týchto mobilitách je cieľom získať nové znalosti v študovanom odbore, príp. vyskúšať si prácu na najmodernejších zariadeniach, oboznámiť sa s modernými princípmi práce, technologickými postupmi a pod.
Ide však najmä o to, poskytnúť svojim študentom priestor pre získanie zručností, ktoré škola nevie zabezpečiť svojim vybavením.
V konečnom dôsledku sa tak vytvára prostredie, v ktorom si školy môžu navzájom vymieňať a zdieľať materiálny, ale aj personálny potenciál a dopomôcť si tak k vzájomnému rozvoju.

Zároveň je dôležité, aby pri tomto type mobilít išlo hlavne o "ponuku vzdelávacieho nadštandardu", pretože nemá význam ponúkať si výuku základného učiva, ktorú si školy bez problémov zabezpečia sami.

Druhým typom domácich mobilít sú mobility medzi školou a podnikom (priamym zamestnávateľom). Cieľom tejto mobility je poskytnúť študentom možnosť overiť si v praxi, prehĺbiť a rozšíriť si už nadobudnuté zručnosti priamo v reálnom pracovnom prostredí. Tieto mobility sa realizujú buď počas obdobia odbornej praxe alebo formou individuálnych stáží.
Študenti si tak môžu vyskúšať napr. obsluhu strojov, ktorými škola nedisponuje, môžu sledovať riadenie výroby, či spoznať nové technologické postupy. Podobne ako v predošlom type mobility by však malo ísť najmä o informácie nové a nie o osvojovanie si základného učiva.
Okrem toho bývajú tieto mobility jednorázové v trvaní od 1 do 3 týždňov.

Zahraničnou je mobilita medzi "domácou" školou a inou školou alebo podnikom. Cieľom týchto mobilít je v cudzom prostredí si overiť nadobudnuté kompetencie žiakov z odbornej oblasti, overiť si a vylepšiť jazykové znalosti a v neposlednom rade aj personálne kompetencie (ako napr. adaptabilitu na nové prostredie,, komunikatívnosť, samostatnosť, kreativitu, atď.). Takéto mobility sa realizujú formou stáží v prostredí hostitelskej školy a úplne alebo čiastočne v zapojenom podniku.

Jednotka výsledkov vzdelávania


Jednotka výsledkov vzdelávania (jednotka) je určitá časť kvalifikácie, ktorú tvorí ucelený súbor znalostí, zručností a kompetencií s možnosťou ich hodnotenia a validácie. Je to teda istým spôsobom štandard. Je dôležité si uvedomiť, že v princípoch ECVET systému sa teda kvalifikácia skladá z viacerých jednotiek.
Jednotky sa pritom viažu na obsah a štruktúru kvalifikácie a je možné ich charakterizovať práve využitím ECVET bodov – jednotného princípu validácie.

Každá jednotka môže byť hodnotená samostatne určitým počtom bodov, ktoré následne vyjadrujú jej váhu v rámci celej kvalifikácie.

Jednotku pre účely mobility stanovuje spravidla hostiteľská organizácia na základe odborov vzdelávania, ku ktorým sa táto jednotka bude vzťahovať.

Odporúčaný postup má niekoľko bodov:
  • v prvom kroku sa stanoví profil - zameranie konkrétnej jednotky a súbor činností, ktoré sa k nej budú vzťahovať
  • následne sa spracuje súbor očakávaných výsledkov vzdelávania, kritériá pre ich overenie a hodnotenie
  • vypracuje sa popis jednotky výsledkov vzdelávania
  • a na základe tohto popisu sa stanoví vzdelávací rámec pre jej dosiahnutie - vzdelávací modul
Vzdelávacie moduly majú v systéme ECVET charakter učebných materiálov, podľa ktorých sa stanoví priebeh výuky. Ich účelom je zabsolvovať príslušnú jednotku výsledkov učenia alebo aj viacero jednotiek spolu. Vzdelávací modul tak nie je obmedzovaný iba na jednu jednotku a má výrazne činnostné poňatie – vždy udáva čo je absolvent po jeho zvládnutí schopný urobiť, napr. „účastník vzdelávacieho modulu je schopný pripraviť modelovacie hmoty z klasických a moderných surovín“.

Systém ECVET tak má za cieľ zabezpečiť lepšie pochopenie a porovnateľnosť kvalifikácií a nadobudnutých zručností naprieč Európskou úniou.

V prípade, že sa systém ECVET využije v procese vzdelávania, je možné jednoducho a jasne definovať aké kompetencie absolvent nadobudol stážou v zahraničí, je možné ich uznať participujúcimi inštitúciami a v konečnom dôsledku podporiť tak mobilitu pracovnej sily v rámci celého územia Európskej únie. Podporuje spoločný prístup ku kvalifikáciám založených na výsledkoch vzdelávania, rovnako ako transparentnosť a uľahčenie prenosu výsledkov vzdelávania medzi rozličnými systémami odborného vzdelávania.


ECVET na Slovensku


Zavedenie systému ECVET na Slovensku bude vyžadovať spoluprácu širokého okruhu aktérov.

Jedny z najdôležitejších okruhov práce budú návrhy kvalifikácií, programov formálneho a neformálneho vzdelávania, návrhy procesov hodnotenia, či realizácia programov vzdelávania, ich hodnotenie a uznanie.
Je však dôležité si uvedomiť, že ECVET neznamená hneď definíciu nových úloh. Niektoré úlohy sa môžu rozvíjať postupne, pričom ich definícia závisí aj od existujúcej legislatívy a jej adaptability na nové podmienky.

Väčšina európskych krajín už prijala (alebo je v štádiu prijímania) národných kvalifikačných rámcov, ktoré pokrývajú všetky typy aj úrovne kvalifikácií. Cieľom týchto rámcov je uľahčiť pochopenie národných kvalifikačných systémov a zvýšiť tak transparentnosť vzťahov medzi kvalifikáciami, takže sa v konečnom dôsledku podporuje ich rozvoj a prístupnosť.
ECVET sa tiež veľmi úzko spája s nadnárodnými mobilitami. Rieši prenos a validáciu výsledkov vzdelávania nadobudnutých počas mobility (či už v tuzemsku alebo zahraničí) a zdôrazňuje potrebu využívania dohôd o spolupráci (ako sú memorandá o porozumení alebo dohody o vzdelávaní a pod.), ktoré takto zabezpečujú zlepšovanie súdržnosti a kontinuálne vytváranie komunikačnej siete v rámci celej Európskej únie.

Magazín ECVET (Jan2014)