EDUcentrum


EDUcentrum je nezisková organizácia, ktorej cieľom je podporiť nekonvenčné a inovatívne formy odborného a všeobecného vzdelávania, podporovať motiváciu pre celoživotné vzdelávanie, zvýšenie adaptability a podporovať aktívny prístup k ďalšiemu vzdelávaniu v celej rôzneho veku, sociálne a profesijné ciele skupiny.

Hlavné aktivity teda zahŕňajú realizáciu netradičných metód, využitie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní, tvorbu nástrojov pre dištančné a zmiešané vzdelávanie, vytváranie materiálov pre lektorov a študentov, vytváranie didaktických pomôcok pre uľahčenie implementácie nových metód alebo vytváranie testovacích a porovnávacích nástrojov pre hodnotenie pokroku v jednotlivych aktivitách.

Rozsah činností však zahŕňa aj spoluprácu so širokou škálou inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy a profesijných združení.

Projektový tím:
Hana Erlebachová
Zdeňka Havrliková
Michaela MacDonnel

Kontaktné údaje:
EDUcentrum
K Lomu 1056
252 29 Dobřichovice
Česká republika

Tel.č.: +420 2102 15 363
www.educentrum-os.cz