Fázy projektu


Realizácia projektu je založená na úzkej spolupráci partnerského konzorcia, ktorá zabezpečí silné odborné zázemie a znalosti vo všetkých relevantných oblastiach.
Jednotlivé aktivity projektu sú prerozdelené do piatich pracovných balíčkov.

1 Projektový manažment
Cieľom projektového manažmentu je zabezpečiť celkovú koordináciu projektových aktivít, zastrešiť finančný manažment, kontrolu kvality, povinné správy a všetky administratívne náležitosti, ktoré s projektom súvisia.

2 Analýza, metodologická príprava na transfer inovačného procesu
Cieľom tohto balíčka je vypracovať Analýzu potrieb, na základe ktorej bude možné vytvoriť Metodológiu použiteľnú pre transfer inovácií.
Pre Analýzu potrieb je veľmi dôležité získať aktuálny postoj a potreby všetkých zúčastnených strán, ktoré pôsobia v oblasti gastronómie a manažmentu, preto budú v tejto fáze zorganizované tématické workshopy na Slovensku a v Českej republike. Vďaka tomuto kroku identifikujeme konkrétne možnosti zavedenia ECVET systému a jeho nástrojov do výuky na stredných odborných školách a taktiež v spolupráci so školami zadefinujeme kľúčové kompetencie absolventov odborov kuchár a recepčný. Viac o ECVET systéme sa dozviete TU.

Po vypracovaní Analýzy potrieb budú práce na projekte zamerané na prípravu metodických modelov na prenos inovácií z rakúskeho prostredia ECVET systému na slovenské podmienky (využité budú skúsenosti z  predchádzajúcich ECVET projektov - ECVET Tour a ECVET MOTO).
Vďaka tejto metodike bude potom slovenským školám priblížený systém ECVET, jeho fungovanie, využiteľnosť, možnosť priradenia kreditov, prípadné úpravy a vylepšenia vzdelávacích jednotiek, nástroje ako merať tieto inovácie a ako ich zhodnotiť aj v rámci priebehu mobilít, atď.

Týmto krokom bude ukončená teoretická príprava pre samotný priebeh mobilít, pričom zohľadní konkrétne podmienky na školách, priestor pre využitie mobilít, ich efektívne využitie a ďalšie možnosti používania.

3 Transfer inovácií
Nasledujúce aktivity projektu sa zamerajú na konkrétny proces transferu, adaptácie a optimalizácie vytvorených nástrojov v metodike. Cieľom je prispôsobiť sa na špecifické podmienky slovenského a českého systému odborného vzdelávania. V spolupráci so školami budú teda vytvorené konkrétne vzdelávacie jednotky, v rámci ktorých je na to priestor a ktoré je možné využiť pri mobilitách študentov.
Zároveň plánujeme pripraviť aj návrh pre priradenie ECVET kreditných bodov a samozrejme návrh validácie pripravených jednotiek vzdelávania.

4 Testovanie transferovaných ECVET nástrojov
V tomto bode projekt vychádza z výstupov predchádzajúcich pracovných balíčkov a zameriava sa na pilotné testovanie vytvorených nástrojov vo forme mobilít študentov.
Mobility nastanú medzi 2 slovenskými a 2 českými školami – 1 študent z každej školy a budú trvať približne mesiac. Počas tohto obdobia dôjde k overeniu vytvorených materiálov, získaniu spätnej väzby od študentov a učiteľov a zhodnoteniu celého procesu mobility a transferu inovácií.
Výsledkom tak bude dokument pojednávajúci o efektivite a význame začlenenia ECVET systému a jeho nástrojov do stredoškolského odborného vzdelávania.

 5 Diseminácia projektu
Počas celého projektu je dôležité šírenie informácie o existencii projektu, jeho postupoch, aktivitách a výsledkoch.