Projekt

banner konfera


Podnetom pre vznik projektu a vytvorenie partnerského konzorcia boli dlhodobé skúsenosti s fungovaním systému odborného vzdelávania Slovensku, rovnako ako skúsenosti s kvalitou služieb poskytovaných na poli gastronómie, hoteliérstva a cestovného ruchu.

Situácia na Slovensku a v Českej republike je v oblasti odborného stredoškolského vzdelávania zameraného na gastronómiu a hotelový manažment veľmi podobná - obe krajiny sa potýkajú s problémom nízkej úrovne mobility študentov, nedostatočnej modernizácie vzdelávacieho procesu, začlenenenia neformálneho a formálneho spôsobu výučby do učebných plánov, nedostatkom flexibility a modularity, či nedostatočnej spolupráce s odbornou verejnosťou a celkovo nízkou mobilitou pracovnej sily.

Hlavné ciele projektu

Projekt ECVET Tour II bude transferovať metodológiu ECVET systému (European Credit System for Vocational Education and Training), ktorý je jedným z európskych nástrojov podporujúcich celoživotné učenie sa, mobilitu žiakov (a učiteľov) v rámci Európy a flexibilitu vzdelávacích ciest (viac o ECVET systéme TU).
Táto metodológia bola vytvorená počas projektov ECVET Tour a ECVET MOTO rakúskych partnerov a bude modifikovaná s ohľadom na slovenské a české podmienky odborného vzdelávania v oblasti gastronómie a hotelového manažmentu.

Primárnym cieľom projektu je teda dosiahnuť lepšie uplatnenie a mobilitu študentov a absolventov stredných odborných škôl a dopomôcť rozširovaniu ECVET systému v rámci Európskej únie.

Projekt bude plniť aj čiastkové ciele, a to:  
  • uvedenie nástrojov pre pochopenie a potvrdenie kvalifikácií a učebných výstupov profesií kuchár a recepčný
  • modernizácia a zlepšenie kvality systému odborného vzdelávania v predmetnej oblasti
  • rozvoj prostredia, v ktorom inštitúcie odborného vzdelávania budú schopné posilniť spoluprácu s ostatnými inštitúciami v členských štátoch EÚ
  • zvýšenie počtu študentských mobilít a súčasné zabezpečenie lepšej mobility pracovnej sily
  • posilnenie väzieb medzi inštitúciami odborného vzdelávania a zamestnávateľmi a schopnosti reakcie na potreby zamestnávateľov

Trvanie projektu je naplánované na dva roky - do novembra 2014.

Partnerské konzorcium tvoria SMC a 3s Research Laboratory (partneri z Rakúska), EDUcentrum (Česká republika) a APEL (Slovensko) ako koordinátor projektu.